Нотифицирани органи

Повечето от модулите, предвидени в директивите от Нов подход изискват намесата на трета независима страна в лицето нотифициран орган за оценяване на съответствието. Като общо правило това се изисква при високо рискови продукти. Оттук следва, че е задължително тези нотифицирани органи да работят по компетентен, обективен, прозрачен, безпристрастен, независим и безкористен начин.

Нотифицираните органи поемат отговорности в области от обществен интерес и следователно са зависими от компетентните национални власти. За да може да бъде нотифициран, съответният орган трябва да има статут на юридическо лице, установено на територията на дадена държава-членка и следователно да попада под юрисдикцията на тази държава-членка.

Държавите-членки имат задължението да гарантират пред останалите държави-членки и институции на Общността, че нотифицираните от тях органи имат необходимата техническа компетентност.

При изпълнение на дейностите по оценяване на съответствието, нотифицираните органи трябва да вземат подходящи мерки, за да запазят поверителния характер на получената информацията.

Нотифицираните органи трябва да информират редовно своите национални нотифициращи власти за своята дейност (за хода на процедурата за оценяване на съответствието, за наличността на човешки ресурси, за сключването на договори с подизпълнители, за евентуални конфликти на интереси). Те трябва също да имат готовност да предоставят подробна информация относно начина, по който спазват условията, при които са били нотифицирани, независимо дали въпросната информация се изисква от гореспоменатите нотифициращи власти или от Комисията.

Нотифицираните органи трябва по принцип да информират другите нотифицирани органи и националните органи за надзор за всички оттеглени или временно отнети сертификати и, ако е необходимо, за всички издадени сертификати или за всички откази за издаване на сертификати. Те трябва също така да предоставят на органите за надзор и съгласно някои директиви, на компетентните органи на други държави-членки, всякаква друга необходима за целите на надзора на пазара информация. Нотифицираните органи също така трябва да предоставят на службите към Комисията, отговарящи за защитната клауза, изискваната от тях информация, свързана с продукта или с процедурите за оценяване на съответствието.

Нотифицираните органи имат необходимите техническите познания, професионалния опит и способност да извършва оценяване и контрол във връзка със специалните технически спецификации, с общите цели или с изискванията към техническите и експлоатационните характеристики на продуктите, заложени в съответната директива.

Нотифицираните органи могат да предлагат своите услуги за оценяване на съответствието на всеки един стопански субект, установен в или извън Общността. Нотифицираните органи могат също така да извършват тези дейности на територията и на други държави-членки или в трети страни. За изпълнение на своята дейност, те могат да наемат и подизпълнители.

Нотифицираните органи трябва да предоставят на производителя или на неговия упълномощен представител необходимата информация за съответната директива, да прилагат процедурата за оценяване на съответствие, без да обременяват излишно стопанските субекти и да се въздържат от предлагане на допълнителни сертификати или маркировки, които не повишават стойността на продукта.

За да не бъдат обременявани излишно стопанските субекти, техническата документация, която е предоставена на нотифицираните органи, трябва да включва само необходимите документи, които се изискват единствено за целите на оценяването на съответствието с изискванията на конкретните директиви.

Производителите имат правото да избират нотифициран орган, измежду тези, които са били определени да прилагат процедурата за оценяване на съответствието съгласно приложимата директива.

Един нотифициран орган трябва да може да поема отговорност и да извършва оценяване на съответствието съгласно един или няколко цели модула. Следователно органът не може да бъде нотифициран за изпълнението само на част от модул.

Тъй като обхватът на приложение на по-голяма част от директивите от Нов подход може да бъде относително голям и разнороден, не е необходимо даден орган да бъде нотифициран за всички продукти, които влизат в обхвата на директивата. Той може да бъде нотифициран само, за да извършва оценяване на съответствието на определена гама от продукти, които попадат в обхвата на директивата.

Всеки орган получава един единствен идентификационен номер, независимо от броя на директивите, за които той е нотифициран.

Нотификацията е акт, който цели да информира Комисията и останалите държави-членки, че даден орган, който отговаря на съответните изисквания, е определен да извършва оценяване на съответствието в съответствие с дадена директива. Нотификацията се оттегля, когато нотифицираният орган престане да отговаря на съответните условията или да изпълнява задълженията си. Оттеглянето на нотификацията е задължение на нотифициращата държава-членка и може да стане в резултат на предприета наказателна процедура.

Комисията публикува списък на нотифицираните органи в Официалния бюлетин на Европейската Общност. Тези списъци се публикуват само за информация и нямат правен ефект.

На интернет страницата на Европейската общност е публикуван списък на нотифицираните органи, включващ и идентификационния им номер и обхвата на нотификацията им. Там има възможност за търсене по страни, продукт или директива.

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/nb/notified_bodies.htm

В българското законодателство нотифицираните органи се определят като “лица, получили разрешение за оценяване на съответствието” и издаването на това разрешение се извършва от Дирекция "Разрешения за оценяване на съответствието" към Държавната агенция по метрология и технически надзор, освен лицата, получили разрешение за оценяване на съответствието на строителни продукти, които получават разрешение от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Регистърът на лицата, получили разрешение за оценяване на съответствието се води от Държавна агенция по метрология и технически надзор и е публикувано на адрес www.sasm.government.bg/page.html?pageID=20 (вдясно меню Регистър).

Търговско-промишлена палата - Стара Загора
6000 Стара Загора, ул. Г.С.Раковски 66, тел./факс 042 626033, 626297, 39627,
e-mail: office@chambersz.com
web site: www.chambersz.com